Salgs og leveringsbetingelser
Forside

1. Aftaleindgåelse

1.1  Tilbud er bindende i 14 dage fra tilbuddets dato.

1.2  Aftale er indgået, når kundens mundtlige eller skriftlige accept er modtaget HJ BRUNO HANSEN ApS. Samt HJ BRUNO HANSEN Aps har fremsendt                      ordrebekræftelse.

1.3  Har kunden anmodet HJ BRUNO HANSEN om at udarbejde modeller mm. er HJ BRUNO HANSEN berettiget til at få dette arbejde betalt.

2. Pris

2.1  Alle priser er ekskl. moms

2.2  Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige               omkostninger.

2.3  Har kunden anmodet HJ BRUNO HANSEN ApS om at udarbejde modeller m.m., er HJ BRUNO HANSEN ApS berettiget til at få dette arbejde betalt.

3. Levering

3.1  Leveringen finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med kunden, dog med forbehold for forsinkelser eller hindringer, der skyldes: * Kundens handling eller        undladelse. * De i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder.

3.2  Ved disse forsinkelser har HJ BRUNO HANSEN ApS ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

3.3  Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af HJ BRUNO HANSEN ApS leveringsforpligtelser fordyres, er HJ BRUNO HANSEN ApS                         forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt kunden erklærer at ville betale den af HJ BRUNO HANSEN ApS beregnede merpris.

3.4  Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer HJ BRUNO HANSEN ApS leveringstidspunktet.

3.5  Levering ab fabrik og faktureres efter gældende fragttakster.

4. Betaling

4.1  Betaling sker senest på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura anvises som sidste rettidige betalingsdato.

4.2  HJ BRUNO HANSEN har til en hver tid krav på at modtage acontobetaling forinden produktion opstartes, ved for sen betaling af aconto faktura påvirkes aftalte leveringsdato.

4.3  Der på-løber 2 % i rente fra forfaldsdagen, renter tilskrives men renteres rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato.

4.4  På HJ BRUNO HANSEN anmodning er kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

5.    Forsinkelse

5.1  Indtræder forsinkelse, er kunden med det af pkt. 3.1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

6.  Mangler

6.1  HJ BRUNO HANSEN ApS har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet.

6.2  Kunden er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

 

6.3  HJ BRUNO HANSEN ApS har ret til en mer- eller mindre levering på indtil 10 % under/over det aftalte kvantum.

6.4  Kunden er ansvarlig for straks ( senest 8 dage fra levering ) at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation, eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende. HJ BRUNO HANSEN ApS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

7.     Fremmed gods

7.1   Gods som overlades HJ BRUNO HANSEN ApS for bearbejdning eller andet kunden tilhørende materiale, der er overladt til HJ BRUNO HANSEN ApS, opbevares for kundens regning og risiko. HJ BRUNO HANSEN ApS fraskriver sig således ethvert ansvar for bortkomst eller beskadigelse, og kunden må selv drage omsorg for eventuel forsikringsdækning.

8. Produktegnethed

8.1  HJ BRUNO HANSEN ApS har intet ansvar for, at leverede produkter egner sig eller lovligt må anvendes til det af kunden påtænkte formål.

9.    Ansvar

9.1  I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har HJ BRUNO HANSEN ApS intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:

•  Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
•  I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
•  I øvrigt enhver omstændighed som HJ BRUNO HANSEN ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure- situation.

9.2  Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 9.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

9.3  HJ BRUNO HANSEN ApS fraskriver sig erstatningsansvar for skade, herunder produktansvar, der ikke følger af de ufravigelige regler i

9.4  Produktansvarsloven. Specielt fremhæves, at HJ BRUNO HANSEN ApS ikke er ansvarlig for driftstab eller noget som helst andet indirekte tab. I det omfang HJ BRUNO HANSEN ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde HJ BRUNO HANSEN ApS skadesløs i samme omfang, som HJ BRUNO HANSEN ApS ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte. Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved den samme domstol, som behandler produktansvarssagen mod HJ BRUNO HANSEN ApS.

9.5  Kan kunden godtgøre, at H BRUNO HANSEN ApS har handlet groft uagtsomt, er HJ BRUNO HANSEN ApS dog erstatningsansvarlig for erhvervstingsskader, der måtte overgå kunden. HJ BRUNO HANSEN ApS er dog ej heller ved denne skadestype ansvarlig for kundens driftstab eller noget som helst andet indirekte tab.

10.  Ejendomsforbehold

10.1  Alle leverancer fra HJ BRUNO HANSEN ApS sker under ejendomsforbehold, således at produkterne forbliver HJ BRUNO HANSEN ApS ejendom indtil betaling fuldt ud er lagt.

11.  Underleverandører

11.1  HJ BRUNO HANSEN ApS er berettiget til helt eller delvis at lade arbejdet udføre hos underleverandører.

12. Periodiske skrifter

12.1  Hvis der med kunden af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

13.  Købeloven

13.1  Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Der tages forbehold for taste- og trykfejl.